The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny utrustning - nya möjligheter!

John Stegmayr
John Stegmayr, forskare i forskargruppen Lungbioengineering och regeneration och även verksam vid LBIC, Lund University Bioimaging Centre. Foto: Katrin Ståhl

John Stegmayr, har fått 700 000 kronor från Carl Tesdorfps Stiftelse för att vidareutveckla forskningen kring den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. Pengarna är avsedda för en ny utrustning, ett så kallat SmartBatch+-system, för att förbättra möjligheterna till att visualisera tjockare prover med fluorescensmikroskopi. Processen, som kallas ”optical clearing”, finns redan idag men tillvägagångssättet är både tidkrävande och använder stora mänger giftiga kemikalier. Den nya apparaturen kommer avsevärt utöka möjligheterna att visualisera celler eller vävnadsstrukturer av en mängd olika organ.

Forskargruppen ”Lung Bioengineering and Regeneration” består av ett 15-tal forskare med fokus på kroniska lungsjukdomar. I gruppen utvecklar man bland annat olika metoder för att studera sjukdomsmodeller av exempelvis KOL och lungfibros. En av forskarna, John Stegmayr, har nu fått 700 000 kronor från Carl Tesdorfps Stiftelse för att vidareutveckla forskningen kring den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros.

Det John Stegmayr och hans kollegor nu vill göra är att visualisera celler i intakta organ med hjälp av en teknik som kallas ”light sheet fluorescence microscopy” istället för med konventionell mikroskopi av tunna snitt. Problemet är att organ och vävnader är relativt ogenomskinliga för synligt ljus. För att visualisera tjockare prover med fluorescensmikroskopi måste de därför först göras genomskinliga genom en process som kallas ”optical clearing”. Det finns flera tillvägagångssätt för att göra biologisk vävnad genomskinlig, alla med för- och nackdelar, som till exempel tidsåtgång, användning av giftiga kemikalier, deformering av proverna och förlust av proteiner.

För tillfället används framför allt en metod för optical clearing som kallas DISCO, som tar både lång tid och använder stora mänger giftiga kemikalier. Det är här som pengarna från Carl Tesdorfps Stiftelse kommer in. De är avsedda för en särskild ny apparatur, ett så kallat SmartBatch+-system där man med nya tillvägagångssätt kallade SHIELD och eFLASH, kan göra optical clearing och infärgning med antikroppar snabbare, mer automatiserat och där det behövs färre giftiga kemikalier. En annan fördel är att denna metod är kompatibel med visualisering av endogena fluorescerande proteiner vilket inte är möjligt med DISCO.

– Den införskaffade utrustningen kommer avsevärt utöka våra möjligheter att visualisera celler eller vävnadsstrukturer i intakta lungor för ökad förståelse av till exempel sjukdomsförlopp så som IPF. Detta kan i förlängningen generera kunskap som kan appliceras för utveckling av nya behandlingsstrategier. Dessutom kan utrustningen användas för preparering av en mängd andra organ än lungor för 3D-visualisering, så vår förhoppning är att utrustningen ska komma till nytta för flera andra forskningsprojekt på Lunds universitet.  

Apparaturen kommer att placeras vid LBIC, Lund University Bioimaging Centre, som är en öppen infrastruktur och användarmiljö för forskare både inom och utanför Lunds universitetet. Två nya light sheet-mikroskop för visualisering av stora biologiska prover, så som intakta organ, finns idag tillgängliga via LBIC infrastruktur. John Stegmayr är anställd på deltid vid LBIC och hjälper användare med både optical clearing och den efterföljande mikroskoperingen.
 

Artikeln är ursprungligen publicerad av Lunds universitet, här på Medicinska Fakultetens nyhetssida